بلاغت فارسی
کاربرد بلاغی جملات استفهامی در هجویات عصر مشروطه

شمس اله شمس؛ مسعود سپهوندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1402

https://doi.org/10.30473/prl.2023.68014.2059

چکیده
  با پیشرفت‌های زبان‌شناسی و نقد ادبی زبان، امروزه آگاهانه‌تر می‌توان به تحلیل و بررسی آثار، بویژه آثار ماندگار ادبی پرداخت تا بدین وسیله به راز جاودانگی این آفریده‌های غنی پی برد. ﻧﻘﺪ ﺑﻼﻏﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺗﭙﻨﺪه و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درابیات ﻓﺎرﺳﻲ وﺟﻮد دارد و در ﺳﺎﻳﺔ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻧﻬﻔﺘﻪ‌ﻫﺎی ...  بیشتر

بلاغت فارسی
تحلیل نامه‌ی شماره‌ی 21 منشآت قایم مقام فراهانی بر اساس مؤلفه‌های زبانی و بلاغی نظریه‌ی راجر فاولر در کتاب سبک و زبان در نقد ادبی

سروناز جاویدان؛ محمد علی گذشتی؛ علی اصغر حلبی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.30473/prl.2023.64023.1980

چکیده
  قایم مقام فراهانی از افراد تأثیرگذار در تاریخ سیاسی کشور و منشآت او نقطه‌ی عطفی در تاریخ تحول نثر فارسی است که با توجه به تنوع محتوا و ابعاد سیاسی، تاریخی و ادبی نویسنده‌ی آن، در حوزه‌ی نقد قابل تحلیل است. تحلیل انتقادی بر این اصل تأکید دارد که زبان متن‌های ادبی مانند متن‌های دیگر در خدمت ارتباط است و می‌توان آن را با روش انتقادی ...  بیشتر