نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استاد یار دانشگاه پیام‌نور

10.30473/prl.2023.66053.2025

چکیده

آیرونی از صناعات پیچیدة ادبی است. و آن شگردی است که نویسنده، معنایی متضاد با ظاهر سخن خود به کلام می‌بخشد به‌طوری‌که اغلب با غافلگیری و ریشخند همراه است. در مقاله حاضر که به روش توصیفی، تحلیلی-آماری است ابتدا به تعریف آیرونی و ویژگی‌های عمده آن و تقسیم‌بندی انواع آن پرداخته شده سپس ضمن بیان مختصری در خصوص منطق‌الطیر و معرفی اجمالی آن، به تفصیل به بررسی و تحلیل انواع پرکاربرد این صنعت در منطق‌الطیر پرداخته شده و بسامد هر یک از انواع پرکاربرد آیرونی در جدول نشان داده شده و در نهایت نتیجه‌گیری کلی از تحقیق به‌عمل آمده است. هدف از این تحقیق، بررسی و تحلیل چگونگی کاربرد آیرونی و بسامد انواع آن و دلایل به کاررفتن این صنعت در منطق‌الطیر است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد عطار به‌ علت ساختار داستانی این اثر که می‌تواند منشاء گوناگونی از آیرونی باشد از انواع آیرونی بهره برده و با نگرش آیرونیک و زبان طنز آمیز خود، حقایق فراوانی را روشن کرده و انواع مسایل مهم زمانه خود و مسائل فکری، عقیدتی و الهیاتی خود را در قالب شگرد آیرونی، مفید و ظریف بیان کرده است. از نظر آماری نیز، آیرونی‌های کلامی و سقراطی به ترتیب با بیست و سیزده درصد بیشترین بسامد و آیرونی‌های تقدیر و نمایشی به ترتیب با یک و سه درصد کمترین بسامد را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study and analysis of different useful kinds of irony in Manteg-Alteyr

نویسنده [English]

  • Parvin Abyazi esfahlan

Assistant professor University payamenoor

چکیده [English]

Irony is one of the difficult literary kinds because the meaning of irony is so extensive, dynamic and growth. By using this device, the writer changes the meaning of speech in a manner that is full of surprisal and coxing. The method of present article is descriptive, analytic and statistical. In this manner, first the writer tries to define the meaning of irony and it′s features, then the kinds of irony will be explained. Also, the book of Manteg-Alteyr has been introduced and summarized. The study and analysis of the kinds of irony about the book of Manteg-Alteyr will be detailed in this article. The frequency of each all-purpose kinds of irony has been shown in the table. In the end, the conclusion of this study has been written. The purpose of this research is study and analysis of the quality using the irony and the frequency of it′s different kinds. In addition of these three purposes, the most important one is Attar′s reasons for using the irony in Manteg-Alteyr. The results show that because of fictional and figurative structure of the book, Attar had used different kinds of irony. Also, Attar had elucidated many facts by using the ironic attitude toward it and his satirical speech. It should be said that each kind of irony is related to Attar and his ideas. For example, most of the verbal ironies constituent element of irony is based on Gnosticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • irony
  • literary kind of speech
  • Attare-Nishaburi
  • Manteg-Alteyr