اهداف و چشم انداز

در این مجله سعی بر آن است که وجوه کاربردی بلاغت فارسی به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات این حوزه به سمت کاربردی شدن هدایت گردد. بر این اساس و با توجه به آنکه «بلاغت کاربردی» به عنوان یکی از درسهای دورة تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها مطرح است، ضرورت چنین مجله ای پدیدار است.

یکی از محورهای اساسی و انگیزه های اصلی ما در این مجله توجه و اقبال ویژه به علم معانی به عنوان مهمترین رکن بلاغت فارسی است. در آسیب شناسی پژوهش های بلاغی، عدم توجه به این بخش عمدة ادبیات فارسی آشکار است.

 

محورهای تخصصی نشریه:

 1. شناخت شیوه های به کارگیری نظریه ها و ابزارهای بلاغی در نقد و تحلیل متون ادبی بلاغی
 2. بازشناسی نظریه های بلاغی
 3. شیوه های کاربرد نظریه های علم معانی در نقد و تحلیل متون
 4. شیوههای کاربرد نظریه های علم بیان درنقد و تحلیل متون
 5. شیوههای کاربرد نظریه های علم بدیع درنقد و تحلیل متون
 6. بررسی تطبیقی نظریه های بلاغی و زیبایی شناسی
 7. بلاغت و نقد ادبی
 8. بلاغت و سبک شناسی
 9. شناخت شیوههای به کارگیری ابزارهای بلاغی درنقد و تحلیل متون دینی(قران مجید، نهج البلاغه، ادعیه)

 

انواع مقالات:

 • مقالات علمی-پژوهشی
 • مقالات مروری