بلاغت فارسی
چند نمونه از نویافته های هنر بلاغت در متون کهن تفسیری فارسی

مسعود سپه وندی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.30473/prl.2023.67086.2045

چکیده
  بلاغت یکی از علوم ادبی است که در آن موضوع تطبیق کلام بر مقتضای حال و مقام بررسی می‌شود. از آنجایی که تلاش و توجّه به لطایف ادبی و بلاغی قرآن، مستلزم آشنایی نسبی با تفسیر و تمثّل به آیات بوده است، مفسرینی در این امر پیشقدم بوده‌اند از جمله: ابوالفتوح رازی، زمخشری، شاهفور اسفراینی و...که بسیاری از اسرار دقیق و نهفتۀ این دانش در بلاغت اعجازی ...  بیشتر

بلاغت فارسی
کاربرد بلاغی جملات استفهامی در هجویات عصر مشروطه

شمس اله شمس؛ مسعود سپهوندی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.30473/prl.2023.68014.2059

چکیده
  با پیشرفت‌های زبان‌شناسی و نقد ادبی زبان، امروزه آگاهانه‌تر می‌توان به تحلیل و بررسی آثار، بویژه آثار ماندگار ادبی پرداخت تا بدین وسیله به راز جاودانگی این آفریده‌های غنی پی برد. ﻧﻘﺪ ﺑﻼﻏﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺗﭙﻨﺪه و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درابیات ﻓﺎرﺳﻲ وﺟﻮد دارد و در ﺳﺎﻳﺔ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻧﻬﻔﺘﻪ‌ﻫﺎی ...  بیشتر

بلاغت فارسی
جایگاه معنایی باب استفعال در انتقال معانی بلاغی نهج‌البلاغه

حسین رحمانی تیرکلایی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1401

https://doi.org/10.30473/prl.2023.63942.1976

چکیده
  جایگاه معنایی باب استفعال در انتقال معانی بلاغی نهج‌البلاغهچکیدهکلام بلیغ متناسب با اقتضائات حالی و مکانی صورت می‌پذیرد و به تناسب تفاوت مقتضیات، از اسلوب‌های متعددی در آن استفاده خواهد شد. این عنصر در نهج‌البلاغه موجب اختصاص یافتن صدها اثر در تبویب‌سازی شاخصه‌ها و ابعاد بلاغی در خصوص این کتاب شریف شده است، با این حال کمتر مشاهده ...  بیشتر

بلاغت فارسی
مضمون‌پردازی و کارکردهای هنری و بلاغی باورها و رسوم عامیانه در اشعار ظهیر فاریابی

فاطمه تسلیم جهرمی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1401

https://doi.org/10.30473/prl.2023.63736.1968

چکیده
  شعر ظهیر فاریابی، شاعر قرن ششم، به عنوان یکی از حلقه‌های بین سبک خراسانی و عراقی در بسیاری از داوری‌های شاعرانه کهن مطرح شده و تأثیر بسیاری بر شعر شاعران پس از خود داشته است. ظهیر، مضمون‌پردازی متعدد و گسترده‌ای از دانش‌های مختلف از جمله باورها و عقاید عامیانه و برخی باورهای محلی در اشعار خود دارد و از این منظر یکی از شاعران پیشرو ...  بیشتر

مغفولات بلاغت در تفسیر روض الجنان و روح الجنان ابوالفتوح رازی

احمد نظری؛ مسعود سپه وندی؛ قاسم صحرائی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.30473/prl.2022.62248.1931

چکیده
  دانش بلاغت از بایسته ترین دانش ها در جهت فهم و تفسیر آیات قرآن کریم است که با شناخت آن می توان به اسرار و ظرافت های کلام الهی پی برد. از آنجا که شناخت شیوه های بلاغی قرآن، بویژه برخی از صنایع گمنام و کم کاربرد، تا حدود زیادی پرده از وجوه اعجاز این کتاب آسمانی بر می دارد و معانی نهفته و گنجینه های پنهان آن را برای مخاطبان آشکار می سازد؛ ...  بیشتر

مفاهیم گوناگون بلاغت و رویکردهای بلاغی معاصر

زینب اکبری؛ یحیی طالبیان

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 64-49

https://doi.org/10.30473/prl.2021.47148.1608

چکیده
  اصطلاح «رتوریک (Rhetoric) » که در سنت اسلامی اصطلاح «بلاغت» را معادل با آن قرار داده‌اند، در تاریخ بلاغت قدیم دو مفهوم اصلی داشته است: نخستین مفهوم، دریافت ارسطویی از بلاغت است که بیشتر آن را با خطابه و فنون و ابزار اقناع مخاطب مرتبط می‌سازد؛ دیگر، مفهوم زیبایی‌شناختی یا ادبی است که بلاغت را با شعر و فنون و ابزار تخییل پیوند ...  بیشتر

نقدی بر مبحث کنایه در معالم البلاغه

مریم حسین آبادی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 107-93

https://doi.org/10.30473/prl.2021.54184.1769

چکیده
  هرکتابی در هر رشته علمی و به هر زبانی، متقدم یا متأخّر، جای نقد و بررسی دارد. چرا که قطعاً نقاط ضعف و قوتی دارد و نقد در اصل چیزی جز نمایاندن نقاط ضعف و قوت نیست، کتاب های بلاغت به زبان فارسی نیز از این اصل مستثنی نیستند. «معالم البلاغه» یکی از کتاب های مطرح و مرجع بلاغت در زبان فارسی است که در مقایسه با منابع مشابه نقاط قوت متعددی ...  بیشتر

بلاغت کاربردی نشانه ها در فرایند زیبایی شناختی رمان کولی کنار آتش با رویکرد نشانه – معنا شناسی گفتمان

زکیه رجبی؛ مهیار علوی مقدم؛ محمود فیروزی مقدم

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 143-125

https://doi.org/10.30473/prl.2021.57477.1822

چکیده
  ارسطو، بلاغت را هنر کشف و کاربرد ابزاری می‌دانست که برای ترغیب و تهییج شنونده مفید واقع شود وازاین روست که بررسی تولیدات زبانی درگفتمان، که نظامی فراتر از جمله است در حوزۀ مطالعات نشانه – معنا شناسی قرار می گیرد. نشانه ها در روابط گفتمانی، پویا، متکثّر و سیال می شوند و دیگر تابع روابط تثبیت شدۀ سوسوری نیستند. از این روبسیاری از سنت ...  بیشتر

تأملی در استعاره‌ جمع

حمید طاهری

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 112-103

https://doi.org/10.30473/prl.2021.33208.1247

چکیده
  «استعاره» مهم‌ترین مبحث علم بیان است. استعاره یک ضرورت اجتماعی است که ماهیتی جمعی و اشتراکی داشته، اغلب بر اساس نیاز گوینده بر زبان می‌آید. هدف از آن، خلق فضایی خاص در ذهن شنونده است؛ فضایی که بتواند بین گوینده و خواننده ارتباطی بر مبنای اشتراک یا اشتراکاتی ایجاد کند. در واقع استعاره، تجلّی تخیّل و تحقّق تداعی افکار در شکل زبان ...  بیشتر

کم‌گرفت و کارکردهای آن در اشعار حافظ

زهرا جمشیدی؛ سید محمد آرتا

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 96-79

https://doi.org/10.30473/prl.2021.50473.1691

چکیده
  یکی از مشخصه‌های اصلی شعر حافظ بلاغت کلام اوست. او با به‌کارگیری شگردهای مختلف ادبی توانسته به این مهم دست یابد. یکی از راهکارهای حافظ برای پررنگ‌کردن صبغۀ بلاغی اشعارش، استفاده از کم‌گرفت با بسامد بالاست که تاکنون از دید حافظ‌پژوهان و حافظ‌شناسان پنهان مانده است. کم‌گرفت، ابزاری بلاغی و ادبی است که نقطۀ مقابل اغراق به‌شمار می‌رود ...  بیشتر

از بلاغت در عنوان تا عنوان بلیغ (بررسی کاربست بلاغت در عناوین متون نظم و نثرکهن فارسی)

محمدنبی خیرآبادی؛ ابوالقاسم رحیمی؛ عباس محمدیان؛ حسن دلبری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 122-97

https://doi.org/10.30473/prl.2021.46258.1570

چکیده
  برای شناخت جایگاه یک متن، عنوان به منزلۀ دروازۀ ورود به متن است. رابطه عنوان (دال) و متن (مدلول) معمولاً دلالتی دوسویه است؛ زیرا عنوان به شکل طبیعی باید معرف متن باشد و متن نیز در در راستای عنوان و شرح آن شکل گرفته باشد اما گاه به دلیل دخالت عوامل فرامتنی در نامگذاریها، عناوین آن رسایی و دلالت دقیق بر محتوا را ندارند؛ به همین جهت شناخت ...  بیشتر

بررسی مقولة ابهام در غزلیات سعدی با تکیه بر نظریة امپسون

احمد سنچولی

دوره 4، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 163-149

https://doi.org/10.30473/prl.2021.38467.1372

چکیده
  ویلیام امپسون (1984-1906م) ابهام را جزو عوامل ذاتی شعر و زمینه‌ساز واکنش خواننده می‌داند. از نظر او هر نوع تمایز جزیی زبانی ولو ناچیز که زمینه‌ساز واکنش خواننده شود، از مصادیق ابهام به حساب می‌آید. بنابراین علاوه بر پیچش‌های زبانی، برخی از شگردهای بلاغی نیز که ذهن مخاطب را با خود درگیر کرده و موجب واکنش او می‌گردد، از عوامل ابهام-آفرین ...  بیشتر

فن مبالغه در سنت بلاغت اسلامی و جنبه‌های بلاغی آن

رمضان رضائی

دوره 3، شماره 1 ، مرداد 1397، ، صفحه 75-61

https://doi.org/10.30473/prl.2018.5491

چکیده
  مبالغه از همان زمان آغاز سرایش شعر مورد توجه شعرا بوده است و بر همین اساس به زودی مورد توجه شعر شناسان و ادیبان نیز قرار گرفت؛ اما این ابن قتیبه بود که برای اولین بار دقیقا همین اصطلاح را به کار برده است. این فن در میان بلاغیان با نام‌های افراط، اغراق، مبالغه و غلو شناخته شده است؛ اما آنها در رد و یا قبول آن اختلاف نظر دارند. برخی آن را ...  بیشتر

ارتباط نظریه بینامتنیت از دیدگاه ژنت با میراث بلاغت اسلامی

هومن ناظمیان

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1396، ، صفحه 96-83

https://doi.org/10.30473/prl.2018.5466

چکیده
  نظریه بینامتنیت پدیده‌ای است گفتمانی که برای نخستین بار توسط میخائیل باختین با عنوان گفتگوی متون مطرح شد. سپس ژولیا کریستوا آن را گسترش داد ونظریه بینامتنیت را مطرح کرد. این رویکرد در مطالعات ادبیات تطبیقی جایگزین مباحث تأثیر وتأثر شده و در مطالعات نشانه- معنی شناسی از گفتگوی متون مکتوب به سوی مکالمه متون رسانه ای گسترش یافته است. ...  بیشتر

فن مبالغه در سنت بلاغت اسلامی و جنبه‌های بلاغی آن
دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1396، ، صفحه 130-117

https://doi.org/10.30473/prl.2017.5868

چکیده
  مبالغه از همان زمان آغاز سرایش شعر مورد توجه شعرا بوده است و بر همین اساس به زودی مورد توجه شعر شناسان و ادیبان نیز قرار گرفت؛ اما این ابن قتیبه بود که برای اولین بار دقیقا همین اصطلاح را به کار برده است. این فن در میان بلاغیان با نام­های افراط، اغراق، مبالغه و غلو شناخته شده است؛ اما آنها در رد و یا قبول آن اختلاف نظر دارند. برخی آن ...  بیشتر

روش تحلیل فرآیند و کاربرد آن در طبقه‌بندی آرایه‌های شعری

علیرضا فولادی

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1395، ، صفحه 130-111

چکیده
  مفهوم فرآیند، ثابت‌ها و متغیرها را به یک اندازه پوشش می‌دهد و از دو مفهوم فرم و ساخت که تنها بر ثابت‌ها تکیه دارند، عام‌تر است. تحلیل فرآیند تا امروز یک فرضیه بیش نیست، زیرا هرچند در برخی علوم و فنون، کاربرد فزاینده یافته است، هنوز مبانی روش‌شناختی فراگیری ندارد. بااین‌حال، به دلیل همخوانی بیشتر مفهوم فرآیند با واقعیت پدیده‌های ...  بیشتر