نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان، ایران، (مدرس مدعو گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران)

چکیده

دانش بلاغت از بایسته ترین دانش ها در جهت فهم و تفسیر آیات قرآن کریم است که با شناخت آن می توان به اسرار و ظرافت های کلام الهی پی برد. از آنجا که شناخت شیوه های بلاغی قرآن، بویژه برخی از صنایع گمنام و کم کاربرد، تا حدود زیادی پرده از وجوه اعجاز این کتاب آسمانی بر می دارد و معانی نهفته و گنجینه های پنهان آن را برای مخاطبان آشکار می سازد؛ شایسته است به لطایف و صنایع مغفول این دانش در برخی از متون تفسیری پرداخته شود. نوشتار حاضر پژوهشی است که در آن نگارندگان کوشیده اند پس از معرّفی بلاغت، سیر این علم و ابواب آن، با روش تحلیلی– توصیفی و نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای و رجوع مستقیم به تفسیر روض الجنان و روح الجنان ابوالفتوح رازی، آن دسته از زیبایی های ادبی را که از چشم صاحب نظران بلاغت به دور مانده و یا کمتر به آن پرداخته شده است مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. نگارندگان پس از مطالعه، دقت، توصیف و تحلیل نمونه‌هایی از این تفسیر، نتیجه می گیرند که ابوالفتوح رازی در تفسیر خود از صنایع خاص و کم کاربردی همچون: سیاقت قصه، وجه اتصال، تلوین، تغلیب و...بهره جسته‌ است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Missed rhetoric in the interpretation of Rawd al-Jannan and Ruh al-Jannan by Abu al-Futuh Razi

نویسندگان [English]

  • ahmad nazari 1
  • masood sepahvandi 2
  • ghasem sahrai 3

1 PhD student, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Khorramabad Branch.

2 Director of the Doctorate and Faculty Member of the Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Khorramabad Branch.

3 Faculty member of Persian Language and Literature Department, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University

چکیده [English]

The knowledge of rhetoric is one of the most necessary knowledge in order to understand and interpret the verses of the Holy Quran, and by knowing it, one can understand the secrets and subtleties of the divine word. Because knowing the rhetorical methods of the Qur'an, especially some anonymous and little-used industries, to a large extent reveals the miraculous aspects of this divine book and reveals its hidden meanings and hidden treasures to the audience; It is worthwhile to address the subtleties and neglected industries of this knowledge in some interpretive texts. The present article is a research in which the authors have tried to introduce rhetoric, the course of this science and its chapters, by analytical-descriptive method, as well as through library studies and direct reference to the interpretation of Rawd al-Jannan and Ruh al-Jannan by Abul-Futuh Razi. Analyze literary beauties that are far from the eyes of rhetoricians or have been less studied. After studying, carefully, describing and analyzing examples of this interpretation, the authors conclude that Abolfotouh Razi has used special and underused industries in his interpretation such as: story context, connection, development, convergence, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhetoric
  • Neglect
  • Interpretation
  • Rawd al-Jannan and Ruh al-Jannan
  • Abu al-Futuh Razi