نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه یزد

چکیده

هرکتابی در هر رشته علمی و به هر زبانی، متقدم یا متأخّر، جای نقد و بررسی دارد. چرا که قطعاً نقاط ضعف و قوتی دارد و نقد در اصل چیزی جز نمایاندن نقاط ضعف و قوت نیست، کتاب های بلاغت به زبان فارسی نیز از این اصل مستثنی نیستند.
«معالم البلاغه» یکی از کتاب های مطرح و مرجع بلاغت در زبان فارسی است که در مقایسه با منابع مشابه نقاط قوت متعددی دارد و البته در بعضی مباحث خالی از نقاط ضعف نیست. از جمله در مبحث کنایه. در این نوشتار پس از معرفی آرایه کنایه، مبحث کنایه در «معالم البلاغه» با توجه به منابع فارسی متقدم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
دقت در تعریف ها، تقسیم بندی ها و شواهد مثال ارائه شده در این مبحث نشان می دهد «معالم البلاغه» نیز مانند منابع بلاغی فارسی قبل از خود همچنان تحت سیطره منابع بلاغت عربی است.
روش تحقیق در این نوشتار کتابخانه ای و از نوع نقد و تحلیلی است به این ترتیب که بخش های مختلف مبحث کنایه در «معالم البلاغه» پس از معرفی، به لحاظ میزان فارسی سازی و تناسب با اقتضائات و امکانات زبان فارسی و مخاطب فارسی زبان، نقد و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A critique of the subject of irony in the teachings of rhetoric

نویسنده [English]

  • maryam hoseinabadi

university yazd

چکیده [English]

Every book in any scientific field and in any language, early or late, has room for critique and study. Because it definitely has its strengths and weaknesses, and criticism is basically nothing but showing its strengths and weaknesses, rhetoric books in Persian are no exception to this principle.
"Ma'alim al-Balaghah" is one of the most popular and reference books of rhetoric in Persian language, which has several strengths in comparison with similar sources, and of course, in some topics, it is not empty of weaknesses. Including in the subject of irony. In this article, after introducing the irony array, the topic of irony in "Ma'alim al-Balaghah" has been reviewed according to earlier Persian sources.
Carefulness in the definitions, divisions and example evidence presented in this article shows that "Ma'alim al-Balaghah" like Persian rhetorical sources before it is still dominated by Arabic rhetorical sourcesThe research method in this article is library and of the type of critique and analysis in such a way that the different parts of the subject of irony in "Ma'alem al-Balaghah" after introduction, in terms of the degree of Persianization and appropriateness to the requirements and facilities of Persian language and Persian-speaking audience. Reviewed.
Keywords: criticism, irony, rhetoric teachers, rhetoric

کلیدواژه‌ها [English]

  • criticism
  • irony
  • rhetoric teachers
  • rhetoric