بلاغت فارسی
تحلیل نامه‌ی شماره‌ی 21 منشآت قایم مقام فراهانی بر اساس مؤلفه‌های زبانی و بلاغی نظریه‌ی راجر فاولر در کتاب سبک و زبان در نقد ادبی

سروناز جاویدان؛ محمد علی گذشتی؛ علی اصغر حلبی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.30473/prl.2023.64023.1980

چکیده
  قایم مقام فراهانی از افراد تأثیرگذار در تاریخ سیاسی کشور و منشآت او نقطه‌ی عطفی در تاریخ تحول نثر فارسی است که با توجه به تنوع محتوا و ابعاد سیاسی، تاریخی و ادبی نویسنده‌ی آن، در حوزه‌ی نقد قابل تحلیل است. تحلیل انتقادی بر این اصل تأکید دارد که زبان متن‌های ادبی مانند متن‌های دیگر در خدمت ارتباط است و می‌توان آن را با روش انتقادی ...  بیشتر

بلاغت فارسی
چند نمونه از نویافته های هنر بلاغت در متون کهن تفسیری فارسی

مسعود سپه وندی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.30473/prl.2023.67086.2045

چکیده
  بلاغت یکی از علوم ادبی است که در آن موضوع تطبیق کلام بر مقتضای حال و مقام بررسی می‌شود. از آنجایی که تلاش و توجّه به لطایف ادبی و بلاغی قرآن، مستلزم آشنایی نسبی با تفسیر و تمثّل به آیات بوده است، مفسرینی در این امر پیشقدم بوده‌اند از جمله: ابوالفتوح رازی، زمخشری، شاهفور اسفراینی و...که بسیاری از اسرار دقیق و نهفتۀ این دانش در بلاغت اعجازی ...  بیشتر

بلاغت فارسی
کارکرد شگرد تقدیم و تأخیر در تدوین منتخبی از فیلم های سینمای ایران

مریم بهفر؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ احمد ضابطی جهرمی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.30473/prl.2023.68447.2073

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش شناخت شیوه‌های مختلف کاربرد شگرد «تقدیم و تأخیر» و تحلیل کارکردهای متنوّع آن در سینمای ایران است. بنابراین با روی‌کردی نئوفرمالیستی و با استفاده از مباحث بلاغت، تقدیم و تأخیر در تدوین فیلم را نوعی از پردازش نماها در نظر گرفتیم که در آن برای ایجاد تأثیر یا انتقال اغراض بلاغی مختلف، نماها در جایگاهی دیر/زودتر ...  بیشتر

تحلیل گفتمان انتقادی اوصاف قیامت در قرآن با رویکرد معانی ثانوی بر اساس مدل فرکلاف

منصوره شیرزادی؛ محمدحسین شرف زاده؛ زهرا رستگار حقیقی شیرازی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.30473/prl.2023.68814.2085

چکیده
  در قرآن حدود هزار و دویست آیه در حوزه معاد وجود دارد. تعدادی از این آیات سعی در متقاعد کردن مردم در پذیرفتن معاد دارند و چگونگی وقوع معاد را توصیف می‌کنند. برخی دیگر از این آیات، قیامت را گاهی به شکل صریح و گاهی با عناوین گفتمان‌مدار توصیف می‌کنند. این عناوین گفتمان‌مدار، قارعه، یوم‌التغابن، یوم‌التلاق، یوم‌الازفه، یوم‌الحسره، ...  بیشتر

بلاغت فارسی
کاربرد بلاغی جملات استفهامی در هجویات عصر مشروطه

شمس اله شمس؛ مسعود سپهوندی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.30473/prl.2023.68014.2059

چکیده
  با پیشرفت‌های زبان‌شناسی و نقد ادبی زبان، امروزه آگاهانه‌تر می‌توان به تحلیل و بررسی آثار، بویژه آثار ماندگار ادبی پرداخت تا بدین وسیله به راز جاودانگی این آفریده‌های غنی پی برد. ﻧﻘﺪ ﺑﻼﻏﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺗﭙﻨﺪه و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درابیات ﻓﺎرﺳﻲ وﺟﻮد دارد و در ﺳﺎﻳﺔ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻧﻬﻔﺘﻪ‌ﻫﺎی ...  بیشتر

بررسی مؤلّفه‌های روایت در شش شعر نصرت رحمانی بر اساس دیدگاه «ژرار ژنت»
دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.30473/prl.2023.10735

چکیده
  چکیدهروایت‌شناسی ریشه در ساختارگرایی دارد و کارکرد اصلی آن بررسی عناصر ساختاری است. «ژرار ژنت» برای بررسی متون رواییطرحی پیشنهاد می‌کند و گام بلندی در راه اعتلای این علم برداشته‌است. او در نظریات خود به بررسی سه عامل زمان دستوری، وجه یا حال و هوا و لحن پرداخته است. هدف از نگارش این مقاله بررسی مؤلفه‌های روایت در شش شعر «نصرت ...  بیشتر

بلاغت فارسی
تجلی استعاره های هستی شناختی در داستان های صلح کودکان و نوجوانان

زهرا جورابچی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.30473/prl.2024.65225.2012

چکیده
  کاربرد علم بلاغت را نمی توان به ادبیات بزرگسالان محدود کرد. استعاره یکی از مفاهیم و کاربردهای بلاغی است که در قصه ها و داستان های کودک و نوجوان نقش اساسی دارد .بسیاری از داستان های کودکان با موضوعات صلح و دوستی برای آن ها نگارش یافته و نویسندگان در این مسیر به جهت تأثیر بیشتر داستان از زبان استعاری استفاده کرده اند و به این شیوه از آموزش ...  بیشتر