دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-105 
2. تضمین و گونه هاى آن در غزلیات فیض کاشانى

صفحه 27-36

10.30473/prl.2019.7803

غلامحسین خمّر؛ حبیب جدیدالاسلامی؛ مصطفی سالاری