دوفصلنامه علمی- پژوهشی

جدا کننده متن وبلاگ لاینر وبلاگ

پژوهشگران ارجمند:

این نشریه از سال 1395 بر اساسنامه شمارة102375/18/3 دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی پژوهشی است و به صورت دو فصلنامه منتشر می گردد.

  استفاده از مقالات منتشر شده‌ی این مجله در سایر آثار و مقالات علمی - پژوهشی، فقط به شرط ذکر منبع مجاز می باشد 

   « مقالات دریافت شده قبل از بررسی و ارزیابی، در سامانه‌های: INOOR & ITENTICATE  مشابهت‌یابی‌ می‌شود»   

« از نویسندگان بابت داوری و چاپ مقاله، هزینه دریافت می شود »

 

 

 

این مجله سرقت ادبی را پیگیری می‌کند، دانلود مقالات منتشر شده این مجله رایگان است

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-220