فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقالات

مقالات پس از دریافت و اعلام وصول به نویسنده، در ابتدا در جلسه هیأت تحریریه مجله مطرح و چنانچه متناسب با محورهای مجله باشد، برای داوری ارسال و پس از اخذ نظر داوران و طرح مجدد در هیأت تحریریه، نتیجه آن به نویسنده اطلاع رسانی می گردد.

 

- ارسال مقاله از طریق سامانه مجلات دانشگاه

- دریافت مقاله از طریق ایمیل

- بازبینی اولیه مقاله توسط کارشناس

- در صورت عدم هماهنگی با شیوه نامه عودت به نویسنده مسئول

- در صورت هماهنگی با شیوه نامه ارسال به سر دبیر جهت ارزیابی اولیه

 - بررسی اولیه توسط سردبیر به مدت یک هفته

 - اعلام نتیجه توسط سردبیر

 - رد مقاله یا ارسال مقاله برای داور

 - داوری مقالات به مدت یک هفته

 - نتیجه و بررسی هیات تحریریه

- نتیجه رد مقاله یا پذیرش مشروط به انجام اصلاحات

 - ارسال به نویسنده و بازنگری مقاله توسط نویسنده به مدت یک ماه

- ارسال برای داوری مجدد

 - پذیرش مقاله

 - آماده سازی برای انتشار