درباره نشریه

 

 

یکی از بارزترین شاخصهای بالندگی در هر جامعه‌ای، استفاده از یافته‌های پژوهشی برای بهبود وضع علمی است. در محیط های دانشگاهی که خاستگاه اصلی اندیشه‌های بارور و تفکرات بالنده و زاینده است، مجلات علمی - پژوهشی بهترین ابزار تبادل یافته‌ها و اندوخته‌های علمی است. در این میان، پژوهشها و یافته‌های ادبی به سبب آنکه حافظ مواریث ملی و زمینه‌ساز باروری بیشتر فرهنگ و زبان یک ملت و همچنین عامل حفظ و احیای هویت ملی و فرهنگ اسلامی است، از جایگاه خاصی برخوردار است.
به حکم رسالتی که در عرصة تحقیقات و پژوهش های علمی بر دوش دانشگاه پیام نور است، بر آنیم تا در زمینه ای که ضرورت بیشتر مجلات پژوهشی است در چارچوب قوانین مصوب کمسیون نشریات کشور و بخشنامه های حوزة پژوهش دانشگاه پیام نور، مجله ای علمی- پژوهشی با گرایش بلاغت و زیبایی پژوهی متون ادبی، تأسیس نماییم. امید آنکه با استعانت از خدای بزرگ و با حمایت و هدایت عالمانه ی پژوهشگران و صاحب نظران این حوزه، مسیر این حرکت علمی هموار گردد.