اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر یحیی طالبیان

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

prl.journalpnu.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر فاطمه جمالی

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه پیام نور

f.jamali.pnugmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا صرفی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه باهنر کرمان

m_sarfiyahoo.com

دکتر حسین آقا حسینی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه اصفهان

h.aghahosianigmail.com

دکتر محمود بشیری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

zrpbashiri2001yahoo.com

دکتر مهین پناهی

زبان و ادبیات فارسی اعضاء هیئت علمی گروه فارسی دانشگاه الزهرا

panahi_mahyahoo.com

دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

khalilihamoon.usb.ac.ir

دکتر سجاد آیدنلو

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه پیام نور ارومیه

aydenloogmail.com

دکتر محمد صادق بصیری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

basiriuk.ac.ir

دکتر مهیار علوی مقدم

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

m.alavi2007yahoo.com

دکتر مصطفی گرجی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه پیام نور آمل

gorjim111yahoo.com

دکتر فاطمه معین الدینی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه پیام نور کرمان

sampnukyahoo.com

دکتر علی میرزایی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه پیام نور

prl.journalpnu.ac.ir

دکتر علی رضا نبی لو

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه قم

br.ar-nabilooyahoo.com

دکتر فاطمه جمالی

بلاغت و نظریه های ادبی استادیار دانشگاه پیام نور

r.baran.001gmail.com
09125801277