نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی، گروه زبان وادبیات فارسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 استادیار زبان وادبیات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار رشته زبان وادبیّات فارسی، مرکز تحقیقات زبان‌شناسی کاربردی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

در شعر پارسی، موسیقی عنصر مکمل معنا، هیجان‌انگیز، تخیّل‌برانگیز و تأثیرگذار بر مخاطب است. عناصر شعر از جمله وزن و آهنگ، قافیه، ردیف، صورخیال و عاطفه، زمانی ارزشمند و موثر هستند که در خدمت محتوا و متن قرار بگیرند و بر خوانندۀ اثر ادبی، تاثیر بگذارند. این جستار توصیفی- تحلیلی- آماری، موسیقی کناری و بیرونی دیوان کمال‌الدّین اسماعیل اصفهانی را می‌سنجد و چگونگی پیوند آن را با محتوای اشعار معلوم می‌دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند موسیقی بیرونی و تنوع اوزان عروضی در دیوان کمال‌الدّین زیاد نیست، امّا وی زیباترین وزن‌ها را که با محتوا و حالت انفعالی شعرش هماهنگ باشد، برگزیده است. وی با به کار بردن اوزان منسجم و پخته، التزام‌های گوناگون و آوردن ردیف‌های دشوار به خلق معانی دقیق و باریک، پرداخته و علاوه بر وزن، پیوندی میان قافیه، ردیف و دیگر کلمات از لحاظ تشابه صوتی یا وحدت آوایی به وجود ‌آورده ‌است چنان که کلید اصلی در شکل‌گیری نظام آوایی بیت را، ردیف و قافیه و مشخص‌ترین حرف از حروف قافیه تشکیل می‌دهد که پیوندی موسیقایی و عاطفی با محتوا دارد و سبب تداعی معانی، خیال‌انگیزی و لطف معنی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Musical and Its Relation to Content in the Scarves and Sonnets of Kamal-al-Din Esmaeil Isfahani

نویسندگان [English]

  • zahra ghanbaralibaghni 1
  • vahid mobarak 2
  • shahin ojagh ali zadeh 3

1 PhD candidate, Department of Persian Language and Literature, Roudehen branch, Islamic Azad University , Roudehen، iran.

2 Razi University of Kermanshah, Faculty of Humanities, Department of Persian Language and Literature

3 Assistant Professor Department of Persian Language and Literature, Roudehen branch, Islamic Azad University , Roudehen، iran

چکیده [English]

In Persian poetry, music is a complementary element of meaning, exciting, imaginative and influential on the audience. Poetry elements such as weight and melody, rhyme, line, imagination and emotion are valuable and effective when they serve the content and text and influence the reader of the literary work. This descriptive-analytical-statistical essay measures the side and external music of Kamal-al-Din Ismail's divan and finds out how it relates to the content of the poems. The findings show that although the external music and the variety of prosodic weights in Kamal al-Din's Divan are not great, he has chosen the most beautiful weights that are in harmony with the content and passive state of his poetry. By using coherent and mature weights, various commitments and difficult lines, he has created precise and narrow meanings, and in addition to weight, he has created a connection between rhyme, line and other words in terms of sound similarity or phonetic unity. As the main key in the formation of the phonetic system of the verse is the row and rhyme and the most specific letter of the rhyming letters, which has a musical and emotional connection with the content and causes the association of meanings, imagination and grace of meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Kamal-al-Din Esmaeil Isfahani
  • Scarves
  • Sonnets
  • Exterior and Side Music
  • Content