نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده

درسگفتارهایی که در مقالات شمس به هیات نوشتار درآمده اند میراث ارزشمند ادبی و عرفانی محسوب می شوند که تاکنون از چشم اندازهای مختلف نقد و نظریه های ادبی، دستاوردهای پژوهشی قابل تاملی را با مخاطبان معاصر خود در میان گذاشته است. ما در این پژوهش ، با رویکردی نو ، در ذیل عناوینی چون : ماهیت نشانه ی زبانی (دال و مدلول) در مقالات شمس ، گفتارهایی درباب نشانه های غیر زبانی در مقالات شمس، تحلیل گفتارهایی از شمس بر پایۀ رابطۀ هم نشینی و جانشیتی در زبان در مقالات شمس ، تمایز زبان و گفتار در مقالات شمس ، نقد نحوی و لغوی در مقالات شمس، و ترجیح گفتار بر نوشتار در مقالات شمس در پرتو آرای زبان شناسی سسوسور نشان داده ایم که اگرچه شمس در باب مفهوم زبان و مفردات آن ، نظریه و نظام زبان شناختی و نشانه شناختی منسجمی را ارائه نداده است اما با تامل در درسگفتارهایش، تفسیر و تلقی زبان شناسانه و زبان شناسانه ای را در مواجهه با کتاب و سنت و پدیدارهای هستی شاهد هستیم که برای خوانندگان امروزین جای درنگ و شگفتی بسیاری را به همراه دارد و بُعد معاصریت بدان می بخشد. پژوهش حاضربه طرح و شرح این مهم خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

. A Study of Shams Linguistic and Semiotic Perspectives discourse of Shams Tabrizi Inspired by Saussure's Linguistic Opinions

نویسندگان [English]

  • farzad baloo 1
  • mohammad tahery 2

1 Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Mazandaran

2 PhD student in Persian language and literature, Mazandaran University

چکیده [English]

The Speech lessons that have been written in discourse of In Shams', they have been considered as valuable literary and mystical heritage. So far, from different perspectives of literary criticism and theories, it has shared significant research achievements with its contemporary audience. In this research, with a new approach Inspired by Saussure's linguistic views, under topics such as: the nature of linguistic signs (signified and signified) in discourse of Shams, discourses about non-linguistic signs in Shams articles, We have shown the analysis of speeches from Shams based on the relationship between coexistence and succession in language in discourse of Shams, the distinction between language and speech in discourse of Shams, syntactic and lexical critique in Shams articles, and the preference of speech over writing in discourse of Shams in the light of Saussure linguistics. Although Shams has not presented the theory and system of linguistics and semiotics in the face of the concept of language and its contents. But by reflecting on his The Speech lessons, we see a linguistic and linguistic interpretation in the face of books and traditions and phenomena of existence, which brings many surprises and reflections and for today's readers and gives it a contemporary dimension....

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Discourse of Shams Tabrizi
  • Shams Tabrizi
  • Saussure
  • language and its contents
  • non-linguistic signs