نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی زبان و ادبیّات فارسی (گرایش ادبیّات تطبیقی)، دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشگاه حکیم سبزواری

3 استادیار گروه زبان و ادبیّات انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

بلاغت تطبیقی،از ضرورت‌های پژوهشی در مطالعات تطبیقی است که در مباحث تطبیقی زیباشناختی دریچه‌های جدیدی می‌گشاید و به بلاغت پژوهان معاصر درتحلیل وبررسی میراث بلاغت فارسی و زبان‌های اروپایی، به‌ویژه بلاغت انگلیسی، یاری می‌رساند.این بررسی تطبیقی در سه حوزه‌ی معانی، بیان و بدیع، بی‌گمان در طبقه‌بندی بلاغی این شگردهای هنری و تحلیل های زیباشناختی متن ادبی مؤثر است، به‌ویژه علم معانی که در مقایسه با دو علم بیان و بدیع در تحلیل‌های زیباشناسی هر دو زبان مهجور مانده است.در این مقاله کوشیده شده است به بررسی تطبیقی نظریة کنش گفتاری،ساختارهای دستوری درمعانی ثانویه،تقدّم وتأخّراجزای کلامی،گسستگی وپیوستگی، ساختارجملات دربیان معنا(ایجاز، اطناب و مساوات)درفارسی و انگلیسی پرداخته شود.طبقه‌بندی بلاغت در دو زبان فارسی و انگلیسی می‌تواند به یافتن شباهت ها وتفاوت هایی باخاستگاه هنری، زمینه‌های جهان‌نگری و نگره‌های بنیادین زیباشناختی وتحلیل زیباشناختی متن‌های ادبی این دو زبان بینجامد.گستردگی گاه آشفته‌آمیز مباحث بلاغت در زبان فارسی درمقایسه بابلاغت انگلیسی، طبقه‌بندی منظم‌تر کتاب‌های بلاغی انگلیسی درمقایسه بابلاغت فارسی، بی توجّهی بلاغت ایرانی- اسلامی به مباحث پنجگانةیونانی(معنی‌آفرینی،سخن پیوندی،سخن پردازی،یادسپاری ورفتاری)جزسخن پردازی،تاثیر پذیری بیشتر بلاغت انگلیسی ازمنابع بلاغت یونانی وتاثیرپذیری بلاغت فارسی از قرآن ومتن های ادب فارسی، جای گرفتن شماری از مباحث علم معانی درمباحثی هشت‌گانه در زبان فارسی ودربلاغت انگلیسی در چارچوب اصطلاح«Decorum» ازدستاوردهای تطبیقی این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Recognition of the Classification of Figure of Meaning (rhetoric) in Persian and English language

نویسندگان [English]

  • Meysam Ebrahimi 1
  • Mehyar Alavi Moghaddam 2
  • Mohammad Davoudi 3

1 M.A. student of Persian language and literature (comparative literature), Hakim Sabzevari University

2 Hakim Sabzevari University

3 Assistant Professor of English Language and Literature, Hakim Sabzevari University

چکیده [English]

The comparative rhetoric is one of the research needs of comparative studies that opens new aesthetic adaptive auctions and helps contemporary rhetoric to study the heritage of Persian rhetoric and European languages, especially English rhetoric. This comparative study in three areas of Figure of meanings, expression, and exuberance. In the rhetorical classification of these artistic methods and aesthetic analysis of the literary text, in particular the science of meanings which, in contrast to the two expressive and exquisite sciences, remains obscure in the aesthetic analysis of both languages. In this article, we have attempted to adapt the theory of action spoken, grammatical structures in the secondary meaning, the priority and verbal subtraction, the fragmentation and connotation, the structure of sentences in expression of meaning, truth, and equality are discussed in Persian and English. The classification of rhetoric in both Persian and English languages can be found in the similarities and differences between the artistic origins, the universal context and the fundamental aesthetic attitudes and the aesthetic analysis of the literary texts of these two languages. The More Influencing of English Rhetoric from the Greek Rhetoric and the Influence of Persian Rhetoric on the Qur'an and the Persian Literary Texts, the inclusion of a number of topics in the science of meanings in the Persian and English languages in the context of the term " Decorum is a comparative study of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Rhetoric
  • Semantic Science
  • Rhetorical Classification
  • Language and English language