بلاغت فارسی
واکاوی کاربردی شدن ادبیات عامّه در جامعه

فاطمه جباری قره باغ؛ نجمه دری؛ سعید بزرگ بیگدلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1403

https://doi.org/10.30473/prl.2024.68578.2081

چکیده
  یکی از مهم‎ترین عناصر هویت هر جامعه‎ای، فرهنگ و ادبیّات عامّه است. توسعة فناوری و ایجاد دهکدۀ جهانی، در کنار منافع فراوان، باعث آسیب‎هایی نیز شده است. از جمله آن‏ها کم رنگ شدن ادبیّات عامّه و فرهنگ بومی مناطق و احتمال از بین رفتن آن‎ها است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل وضع موجود کاربرد ادبیّات عامّه در زندگی مردم ایران و ...  بیشتر