کارکردهای فراهنری آرایه های ادبی در غزل شعرای افغان با تکیه بر کتاب «درختان تبعیدی»

حمید جعفری قریه علی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.30473/prl.2022.62462.1934

چکیده
  ارتباطات فرهنگی، مناسبات اجتماعی و اشتراکات قومی و مذهبی از عوامل عمده نزدیکی کشورهای ایران و افغانستان است. در سال‌های اخیر به دلیل رخ‌دادهای سیاسی و اجتماعی و پیامدهای ناشی از جنگ این ارتباطات پر رنگ‌تر شده است. شعر فارسی افغانستان از نشانه‌های روشن این نوع ارتباطات شمرده می‌شود. شعر مهاجرت افغانستان به یاری عناصر زبانی و شگردهای ...  بیشتر

کارکرد «مسند» در معناپروری و بلاغت‌افزایی کلام

حمید جعفری قریه علی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 73-61

https://doi.org/10.30473/prl.2021.55500.1790

چکیده
  امروزه پرداختن به فرم در پژوهش‌های ادبی اگرچه به نتایجی درخور توجّه منجر شده، در مواردی ارزش درون متنی آثار را تحت تأثیر قرار داده است. دستور ساختاری که تکیه روی جنبۀ عینی و ملموس زبان دارد و در نهایت به شناخت اجزای واژه‌ها، گروه‌ها و جمله‌ها می‌انجامد، به تاثیرگذاری نقش دستور در القای معانی جدید و بلاغت‌افزایی کلام بی‌توجّه است. ...  بیشتر

کارکرد تلمیح در طنزسروده‌های معاصر پس از انقلاب اسلامی

حمید جعفری قریه علی

دوره 3، شماره 2 ، بهمن 1397، ، صفحه 77-64

https://doi.org/10.30473/prl.2019.33746.1260

چکیده
  کارکرد تلمیح در طنزسروده‌های معاصر پس از انقلاب اسلامیچکیدهتلمیح که اشاره به داستان، مثل، آیه، حدیث و شعر است، نوعی پیوند میان مطالب اصلی و داستان و واقعه‌ای را بیان می‌کند. این شگرد ادبی، جنبۀ تشبیه یا استشهاد دارد و زیبایی کلام را می‌افزاید. با توجّه به این‌که تلمیح دربردارندۀ فرهنگ عامه و عقاید و رسوم گذشته است از دیرباز مورد ...  بیشتر