مدیر مسئول


دکتر فاطمه جمالی استادیار دانشگاه پیام نور تهران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود بشیری دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات فارسی

  • zrpbashiri2001yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهین پناهی اعضاء هیئت علمی گروه فارسی دانشگاه الزهرا

زبان و ادبیات فارسی

  • panahi_mahyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مریم خلیلی جهانتیغ دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

زبان و ادبیات فارسی

  • khalilihamoon.usb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سجاد آیدنلو دانشیار دانشگاه پیام نور ارومیه

زبان و ادبیات فارسی

  • aydenloogmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد صادق بصیری دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

زبان و ادبیات فارسی

  • basiriuk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهیار علوی مقدم دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

زبان و ادبیات فارسی

  • m.alavi2007yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر فاطمه معین الدینی دانشیار دانشگاه پیام نور کرمان

زبان و ادبیات فارسی

  • sampnukyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی رضا نبی لو استاد دانشگاه قم

زبان و ادبیات فارسی

  • br.ar-nabilooyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر فاطمه جمالی استادیار دانشگاه پیام نور

بلاغت و نظریه های ادبی

  • dr.jamalipnu.ac.ir
  • 09125801277