بررسی مایگان و شگردهای زبانی و بلاغی "حرف اضافه" رضا رفیع

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران بابلسر

2 ----

10.30473/prl.2021.51226.1703

چکیده

طنز یکی از ژانرهای ادبی مهم محسوب می شود،که در طول تاریخ ادبیات این سرزمین،بویژه پس از نهضت مشروطه وظیفه انتقاد از مسائل اجتماعی را بر عهده داشته است.در بررسی آثار طنز آمیز علاوه بر تحلیل درون مایه ها و آماج طنز می توان به بررسی تکنیک های طنز پردازی نیز پرداخت،که شناخت این شگرد ها در فهم و درک مخاطب و نیز التذاذ بیشتر آنها در مطالعه ی آثار طنزآمیز موثر است.
رضا رفیع از طنزپردازان معاصر کشورمان است،که طنزهایی به شعر و نثر دارد.او با نگاهی دقیق و با زبانی شیرین ضمن بهره گیری از انواع تکنیک های طنزپردازی به طرح دیدگاه های انتقادی خود نسبت به نابسامانی های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور می پردازد،که هم موجب خنده و تفکر مخاطب و هم سبب تنبّه مسئولان می گردد.رفیع هرچند در جایگاه یک طنزپرداز متعهد،دغدغه ی عدالت اجتماعی و آزادی بیان دارد؛اما طنز او شیرین و غیرگزنده است.جستار پیش رو که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته،ضمن بررسی درونمایه و آماج کتاب حرف اضافه،شگردهای سه گانه ی زبانی،بلاغی و موقعیتی طنز رفیع نیز مورد بررسی قرار گرفته است.برایند پژوهش حاضر حاکی از آن است،که رفیع از غالب شگردهای طنزپردازی به ویژه بهره گیری از ظرفیت زبان عامیانه و محاوره،در حوزه ی زبانی وکنایه وتعریض در سطح بلاغت و خلق موقعیت های طنزآمیز به وسیله ی توصیف سود جسته است. نگارندگان از شاخه های فرعی طنز نظیر:آیرونی،نظیره نویسی و نقیضه پردازی در "حرف اضافه" رفیع غافل نبوده ونمونه هایی مناسب از مقولات یاد شده را مورد بررسی قرار داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Overview of the theme and Linguistic and Rhetorical Perspectives of Reza Rafi's "HARFE EZAFE"

نویسندگان [English]

  • batool mahdavi 1
  • mahshid rouhi 2
1 Department of Persian Language and Literature, Mazandaran University of Babolsar
2 ----
چکیده [English]

Humor is one of the most important literary genres, which has been the subject of criticism of social issues throughout the history of literature in the land, especially after the constitutional movement. In addition to analyzing themes and targeting humor, the study of satirical works can also explore humorous techniques, which are effective in understanding and understanding audiences and in furthering their study of satirical works. Reza Rafi is one of the contemporary satirists of our country, who has satire on poetry and prose. He uses a variety of humorous techniques to convey his critical views of the country's economic, social and cultural disruptions, which both make the audience laugh and punish officials. Although Rafi has a passion for social justice and freedom of expression in the role of a committed comedian, his humor is sweet and unmistakable. The present paper, organized in a descriptive-analytical manner, examines the themes and objectives of the Harf e ezafe book, the triple linguistic, rhetorical, and situational techniques of humor. The result of the present study, however, is that the benefit of most of the humorous techniques, especially the use of slang and colloquial language, in linguistics and transcendence, and the rhetoric of transcendence and the creation of humorous situations have been profited by the description. The authors of the subcategories of humor, such as: irony, theatrical writing, and punctuation, have not been ignorant of the HARFE EZAFE" and have examined appropriate examples of these categories...

کلیدواژه‌ها [English]

  • humor
  • Harf e ezafe
  • Rafi
  • Linguistic and Rhetorical Perspectives
  • themes