سبک‌شناسی لایه‌ای غزلیات سلمان ساوجی (لایه‌های نحوی و واژگانی)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

2 زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

3 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

10.30473/prl.2021.57235.1821

چکیده

سبک‌شناسی لایه‌ای، شیوه‌ای از سبک‌شناسی معاصر است که آثار را به شیوۀ درون‌متنی و بر اساس لایه‌های بوجودآورنده(واژگانی، آوایی، نحویی، بلاغی و ایدئولوژیک) بررسی و تحلیل می‌کند. با بهره‌گیری از سبک‌شناسی لایه‌ای می‌توان به ویژگی‌های سبک فردی، اندیشه‌ها و ایدئولوژی حاکم بر متن شاعر یا نویسنده دست یافت. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه می‌توان ویژگی‌های سبکی یک اثر را با بهره‌گیری از سبک‌شناسی لایه‌ای بررسی و مشخص کرد. بر این اساس غزلیات سلمان ساوجی در لایه‌های نحوی و واژگانی با رویکردی آماری- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت.پس از تحلیل و بررسی از ویژگی‌های سبک فردی سلمان ساوجی در لایۀ واژگانی، بسامد واژگان حسی، شکوهمند (فاخر و غیر عامیانه) با رمزگان ساختاری قابل ذکر است، از ویژگی سبکی لایۀ نحوی می‌توان به جابه‌جایی از نحو معیار، تأکید بر فعل و متمم فعل، به عنوان ادوات آن، اشاره کرد که به شکل‌گیری سبک پیوسته و فعال نحوی منجر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stylistics of the layers of Salman Savoji's lyric poems (Syntactic and lexical layers)

نویسندگان [English]

  • Hadis Ahmadi 1
  • Mahin Panahi 2
  • sepideh yeganeh 3
2 Persian Language and Literature, Faculty of Literature, Al-Zahra University, Tehran, Iran
3 persian & lang faculty . ALZ Uni
چکیده [English]

Layered stylistics is a method of contemporary stylistics that examines and analyzes works in a textual manner based on the layers that create them (lexical, phonetic, syntactic, rhetorical, and ideological). Using layered stylistics, one can achieve the characteristics of individual style, thoughts and ideology that govern the text of the poet or writer. The main question of the research is how the stylistic features of a work can be studied and determined using layered stylistics. Accordingly, Salman Sajoji's lyric poems were examined in syntactic and lexical layers with a statistical-analytical approach. It is noteworthy, From the stylistic feature of the syntactic layer, we can point to the shift from the standard syntax, the emphasis on the verb and the complement of the verb, as its tools, which has led to the formation of a continuous and active syntactic style. Layered stylistics is a method of contemporary stylistics that examines and analyzes works in a textual manner based on the layers that create them (lexical, phonetic, syntactic, rhetorical, and ideological).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salman Savoji. lyric
  • Layered Stylistics
  • Syntactic layer
  • lexical layer