« بررسی تصویر و عناصر سازندة آن در رمان اقلیمی یورت»

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران

2 هیات علمی

10.30473/prl.2021.56523.1812

چکیده

ادبیات اقلیمی حاوی عناصر جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی منطقه‌ای خاص است. در تحقیق حاضر، به شیوه‌ای توصیفی- تحلیلی، یکی از آن عناصر برجستة اقلیمی یعنی تصویر و صور و عناصر سازندة آن مورد بررسی قرار گرفته است. میرکاظمی در یورت، اقسام تصویر شاملِ تصویر زبانی یا تصویرواژه، انواع تصویر بیانی، تصویر گستردة مقتبس از هنر نقاشی و سینما و مهم تر از همه، نوع جدیدی از تصویر را مطرح کرده که به همه تصاویر پراکنده اثر انسجام و وحدتی خاص بخشیده است و نقشی پویا و فعال در کل اثر دارد. این نوع تصویر، تصویر در بافت است که برآیند نگرش نو و کلان‌نگر نویسنده به تصویر بر اساس مطالعات جدید نقد ادبی در محور عمودی است. توجه به تصویر و بسامد فراوان آن سبک تصویری اثر را ساخته است. نویسنده با تصویر به واقعیت‌نمایی اثر قوت بخشیده و نگاه توام با تحسر‌ خود را در لابه‌لای نثر از آسیب به فرهنگ عامه مشهود کرده که چرایی خلق اثر است. ارایة عناصر اقلیمی شمال، ترکمنی و مشترک که زمینه‌ساز خلق تصاویر نو است از سایر نتایج این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Image and its Constituent Elements in the Yurt Climatic Novel

نویسندگان [English]

  • mohammad dast pisheh 1
  • Alireza Nabilou 2
  • farhad tambasbi 2
1 PhD student in Tehran Science and Research Branch
2 Faculty Members
چکیده [English]

Climatic literature contains geographical, economic, social, cultural, political and historical elements of a particular region. In the present study, in a descriptive-analytical manner, one of the prominent climatic elements, namely the image and its constituent elements, has been studied. Some of the results of the present study are as follow: The use of triple image types in the novel, including linguistic imagery with sensory words labeled with high frequency that creates the lexical style of the work; a variety of imagery and creative simulations of the novel, due to its abundance create simile and climatic style, as well as the images from the art of painting and other arts. And most importantly, it has introduced a new type of image that has given all scattered images a special coherence and unity effect and has a dynamic and active role in the whole effect. This type of image is the image in the context, which is the result of the author's new and sophisticated approach to the image based on new studies of literary criticism in the vertical axis. The author, with the power of storytelling and its climatic color, has strengthened the truth of the work, regretful look in the prose was obviously shown an image of damage to the native culture and it is why the work was created. Another result of the study is the presentation of the dual climatic elements of the north and the Turkmens that has provided the ground for the creation of new images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yurt
  • Climate
  • image
  • Constructive Elements