کارکرد «مسند» در معناپروری و بلاغت‌افزایی کلام

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ولی عصر«عج»

10.30473/prl.2021.55500.1790

چکیده

امروزه پرداختن به فرم در پژوهش‌های ادبی اگرچه به نتایجی درخور توجّه منجر شده، در مواردی ارزش درون متنی آثار را تحت تأثیر قرار داده است. دستور ساختاری که تکیه روی جنبۀ عینی و ملموس زبان دارد و در نهایت به شناخت اجزای واژه‌ها، گروه‌ها و جمله‌ها می‌انجامد، به تاثیرگذاری نقش دستور در القای معانی جدید و بلاغت‌افزایی کلام بی‌توجّه است. یکی از مهم‌ترین حالاتی که واژه در جمله می‌پذیرد، مسند است. در زبان فارسی مسند از عناصر اصلی جمله‌های اسنادی محسوب می‌شود که در اصل به لحاظ هویّت دستوری، صفت است. در این پژوهش جایگاه «مسند» و نقش آن در بیان پیوند اندیشه و سبک بررسی می‌شود. به همین دلیل، این پژوهش که به‌گونه‌ای معناشناسی نقش مکمّلی مسند است، به دریافت‌های جدیدی از متن کمک می‌کند. حاصل این پژوهش که به شیوۀ توصیفی تحلیلی انجام می‌شود، نشان می‌دهد تمام واژه‌ها و گروه‌هایی که در جایگاه مسند قرار می‌گیرند، در واقع مفهوم صفتی دارند و به‌گونه‌ای باید آن‌ها را صفت به شمار ‌آورد و از طرف دیگر همین قابلیّت، عاملی مهم در بلاغت‌افزایی و معناپروری کلام است. دریافت ظرفیّت‌های جمله‌های اسنادی، زمینه‌های ورود مخاطب را به قلمرو معانی نو فراهم می‌سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Use of Predicate in Meaning and Rhetoric development of Speech

نویسنده [English]

  • Hamid JafariGhariyehali
چکیده [English]

The Use of Predicate in Meaning and Rhetoric development of Speech
Associate Professo, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Letters and Humanities, Vali-e-Asr University of Rafsanjan

Abstract
Too much concern with structure of literary works yields interesting outcomes but, in some cases, significantly undermines their contextual richness. Structural analysis that lays emphasis on observable manifestations of language and seeks to identify components of words, phrases and sentences, mostly neglects effects of syntax in conveying new meanings. In Persian language, a predicate adjective is used as a subject complement in relative clauses. The present study is a descriptive-analytic examination of semantic role of predicate adjective in the relationship between thoughts and stylistic features. Results indicate that predicate adjective is a word that modifies a preceding subject and plays a significant role in enriching rhetoricism and meaning-making.
Keywords: Persian syntax, predicate adjective, meaning-making, rhetoricism
Keywords: Persian syntax, predicate adjective, meaning-making, rhetoricism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian syntax
  • predicate adjective
  • meaning-making
  • rhetoricism