آرایه مشاکله و چالش ترجمه قرآن کریم ( همراه با نقد و بررسی هفت ترجمه از قرآن کریم )

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

10.30473/prl.2021.54749.1774

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی انواع آرایه مشاکله در قرآن کریم،روش ترجمه صحیح آن و بررسی موردى عملکرد مترجمان شیوه تحت اللفظی،معنایی و تفسیری در ترجمه آن می‌باشد.به این منظور از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شد.این آرایه هفتاد و هفت بار در قرآن کریم به شیوه تحقیقی و تقدیری وارد شده است که ترجمه نادرست گاهی منجر به ایجاد شبهه در ذهن مخاطب می‌شود.بدین منظور پنج نمونه از این موارد انتخاب و ضمن بیان معنای واقعی آنها ،ترجمه‌ه ارزیابی شد. بهترین روش برای ترجمه این پدیده زبانی بهره‌گیری از روش تفسیری است البته بدین شرط که ابتدا معنای ظاهری لفظ ذکر گردد سپس معنای مقصود به صورت توضیح تفسیری در پرانتز یا کروشه آورده شود تا از طرفی زیبایی و تاثیر آرایه از بین نرود و از طرفی دیگر از ایجاد شبهه جلوگیری شود.نامناسب‌ترین شیوه ترجمه برای این شیوه بیان،ترجمه تحت اللفظی است.مترجمان محترم در سایه ترجمه این آرایه، یک شیوه مناسب که در سرتاسر قرآن کریم بدان پایبند باشند اتخاذ نکرده‌اند که بیانگر عدم یک روش صحیح مشخص در نزد ایشان می‌باشد.لذا پیشنهاد می‌شود مترجمان محترم در ارائه ترجمه‌های جدید یا تجدید چاپ ترجمه خویش در ترجمه این آرایه دقت بیشتری کرده و به شیوه مناسب ترجمه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moshakeleh and challenges in translating the Holy Quran Review of seven translations of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • ahmad Omidvar
  • askar babazadeh aghadam
faculty
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the types of problem arrays in the Quran, its correct translation method and to examine the performance of translators of literal, semantic and interpretive methods in its translation.For this purpose, a descriptive-analytical method was used. This array has been entered seventy-seven times in the Quran in a research and destiny method, the incorrect translation of which in some cases (especially trickery, deception, forgetfulness, to God). For this purpose, five examples of these cases were analyzed and while expressing the real meaning and proving the array of problems in them, the translators' translations were mentioned and evaluated below each verse.After discussion, it was found that the best way to translate this linguistic phenomenon is to use the interpretive method, provided that the apparent meaning of the word is mentioned first, then the meaning is given in the form of an interpretive explanation in parentheses or parentheses, on the one hand beauty and The effect of the array should not be lost and on the other hand, suspicion should be avoided. The most inappropriate method of translation for this method of expression is literal translation. Dear translators, in the shadow of translating this array, adopt a suitable method that they adhere to throughout the Quran. They have not done so, which indicates that they do not have a clear correct method. Therefore, it is suggested that respected translators be more careful in presenting new translations .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moshakeleh
  • Quran translation
  • literal method
  • semantic method
  • interpretive method