نقـد و تحلیل اغراض ثانوی خبـر و انشـا در علم معـانی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

چکیده

علم معانی که تحت تأثیر فن خطابة یونان باستان پدید آمده و در پرتو قرآن کریم شکوفا شده است، در میان فنون مختلف بلاغی از درونی ترین مسایل زیبایی شناختی و ظریف ترین شیوه های تأثیر کلام سخن می گوید. از جمله قابلیت های بلاغی این دانش، می توان به تحلیل و تبیین اندیشه و جهان بینی گوینده، بیان مقتضیات حال و مقام مخاطب و توسّع زبان، اشاره کرد که مبحث «مقاصد ثانوی خبر و انشا»، به عنوان یکی از مهمترین ارکان این علم، نقشی کارآمد و ویژه در این زمینه ایفا می کند. با این حال در کتاب های معانی بحث مستقل و مفصلی به آن اختصاص نیافته است بلکه، در دو بخش؛ اسناد خبری ذیل اغراض ثانوی خبر، و انواع انشا ذیل اغراض ثانوی پرسش، امر، نهی و ندا به این مبحث پرداخته اند. نظر به اهمیّت این بحث و نقش آن در بررسی کلام و رعایت اقتضای حال مخاطب و فوائد آن در نقد ادبی، سبک­شناسی و فهم متون کهن و جدید، بازبینی آن ضرورت می یابد که  پژوهش حاضر پس از تحقیق در امهات کتب بلاغی بدان پرداخته است.
نتایج حاصل از بررسی کارکرد اغراض ثانوی جمله به همراه جداول مربوط به هریک، بیانگر مطالب درخور توجّهی نظیر: نوع و تعداد اغراض، تفاوت و تنوّع آن و اختلاف معنی دار در ذکر این مقاصد ثانوی است.

عنوان مقاله [English]

aaa

نویسنده [English]

  • Fatemeh Jamali
Assistant Proffesor of Persian Language and Literature at PNU University
چکیده [English]

The science of meanings that has come to light under the influence of ancient Greek scholars and flourished in the light of the Qur'an, among the various techniques of rhetoric, speaks of the most intrinsic aesthetic and elegant methods of the influence of the word. Among the rhetorical abilities of this knowledge, one can analyze and explain the speaker's thoughts and worldviews, expressing the requirements of the present and the position of the audience and developing the language, pointing out that the topic of "secondary aims of news and creation", as one of the most important pillars of this science , Has an effective and special role in this field. However, in the books of meanings, there is no independent and detailed discussion of it, but in two parts; the following are the following news stories, and the following types of essays are devoted to the second, second, second, second, second, second, second, third, fourth, fifth, and thirty issues. Regarding the importance of this discussion and its role in the study of the word and the observance of the audience's present necessity and its benefits in literary criticism, stylistics and the understanding of the ancient and the new texts, it is necessary to review this research after research in some of the rhetorical books. Is.
The results of the review of the function of the secondary meanings of the sentence, along with the tables for each, indicate important content such as: the type and number of reasons, the difference and diversity, and the significant difference in the mention of these secondary intentions. �ختلاف معنی دار در ذکر این مقاصد ثانوی است.