رابطه‌ی قواعد بصری و دستور زبانی در تولید تصویر با تکیه بر شعر «در شب‌های سرد زمستانی» نیما یوشیج

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم اجتماعی و انسانی-گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

10.30473/prl.2021.55808.1796

چکیده

شاعر تمامی محرکات را در شعر خود با استفاده از وزن، گزینش واژه‌ها، استعارات، لحن بیان، آرایه‌های صوتی و ... عرضه می‌کند؛ بنابراین با تقطیع هر شعر و تقابل عناصر اصلی شعر با کارکردهای تصویر می‌توان به ریشه‌یابی و شناخت بهتر رابطه‌ی متن و تصویر دست‌یافت. نحوه‌ی فکر کردن که حاصل تأثیر فرآیندهای مغزی است می‌تواند انواع قواعد نحوی را تولید نماید؛ بنابراین انواع عوامل شامل انگیزه، ترس، تأکید و ... باعث جابه‌جایی جایگاه کلمات و تولید انواع آرایه‌ی بیانی و کلامی می‌شود که این نیز به‌نوبه‌ی خود منطق‌های تصویری مختلفی را به وجود می‌آورد.
شعر «در شب سرد زمستانی» نیمایوشیج از تصویر سینمایی بهره می‌گیرد، چراکه ضمن حرکت از نقطه‌ی آغاز به همان نقطه بازمی‌گردد و دارای غنای تصویری به جهت بهره‌گیری از معنای ثانویه‌ی کلمات است. این شعر با تصویری مستقل و همچنین محدود به جهت دامنه ی واژگان، با بهره‌گیری طرز سمبولیسم، با ایجاد تجسم در جهت اثبات با کانون قرار دادن مفاهیم شب و زمستان، با کارکرد اجتماعی شعر همراه و منطبق است. به لحاظ ساختار تصویرپردازی، شب و زمستان به‌عنوان تصویر مرکزی، در کانون قرار دارد که با استفاده از تشبیه بلیغ و مرسل و همچنین با بهره از نمادپردازی، تصاویر شعری خلق شده‌اند. لحن این تصویر بر اساس موسیقی شعر که بر وزن بحر رمل است، لحنی خطابی دارد و همچون یک بیانیه‌ی انتقادی، هم به نقد جامعه و هم به دعوت آن‌ها برای پیوستن به شاعر می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between visual rules and grammar in image production Relying on Nima Yoshij's poem "On Cold Winter Nights"

نویسندگان [English]

  • Hossein Hasanpoor Alashti
  • Rashin Mobasheri
Faculty of Social Sciences and Humanities- Department of Persian Language and Literature, University of Mazandaran
چکیده [English]

The poet presents all the stimuli in his poem using weight, choice of words, metaphors, tone of expression, sound arrays, etc .; Therefore, by fragmenting each poem and contrasting the main elements of the poem with the functions of the image, it is possible to find the root and better understand the relationship between text and image. The way of thinking that results from the influence of brain processes can produce a variety of syntactic rules; Therefore, various factors including motivation, fear, emphasis, etc. cause the position of words to shift and produce different types of expressive and verbal arrays, which in turn creates different visual regions. Nimayoshij's poem "On a Cold Winter Night" uses cinematic imagery because it returns from the starting point to the same point as it moves. And has visual richness to take advantage of the secondary meaning of words. This poem with an independent image and also limited in terms of vocabulary, using the style of symbolism, By creating visualization in order to prove by focusing on the concepts of night and winter, it is associated with the social function of poetry. In terms of imaging structure, night and winter as the central image are at the center Poetic images have been created using similes as well as symbolism. The tone of this image is based on the music of the poem bahr-ramal, is addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grammar
  • Expression Arrays
  • Verbal Arrays
  • image
  • Nima Yoshij